Óvoda

 

ÓVODA


7682 Bükkösd, Ságvári Endre utca 3
Tel: (73) 378-712


Az óvodai nevelés Bükkösdön
Az óvodánk célja, feladata:
- Célunk az óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
- A sokoldalú képességfejlesztést a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységgel, a mással nem helyettesíthető játékkal művelni.
- Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
- Nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtésén keresztül, a gyermekek meglévő tapasztalatainak felhasználásával tovább alakítsuk a társakkal való kapcsolatot, viselkedési szokásokat, a nyelvi kifejezőképességet.
- Tanulási lehetőségek kihasználása minden tevékenység által.
- Etnikai kisebbségi nevelés (neveléshiányok kompenzálása)
- Sajátos nevelési igényű: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, vagy halmozottan fogyatékos. Pszichés zavarai vannak: dislexia, disgráfia stb.
(segíteni beilleszkedésüket, javítani képességüket szakemberek segítségével)


Tevékenységeink:
Kötetlen és kötött formában is tartjuk foglalkozásainkat. Melyeken énekelhetnek, verselhetnek, sok-sok mesét hallgathatnak és játszhatnak el. Testileg erősödnek, ügyesedik a mozgásuk, fejlődnek matematikai képességeik, logikai gondolkodásuk.
Környezetükkel jobban megismerkedhetnek (állatokkal, növényekkel, közlekedéssel, évszakok változásával). Különböző ábrázolási technikák segítségével fejlődik kézügyességük, szépérzékük és önkifejező készségük. A tanulás jellege az óvodában folyamatos, az egész óvodai életet átszövő, játékban integrált tevékenység. A gyermek egész nap érzékel, észlel, ismereteket szerez, ezeket elmélyíti, gyakorolja, újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul.
Óvodánk rendszeresen fogad főiskolai hallgatókat, ezáltal gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek, közreműködünk írásos produktumaik elkészítésében.
Személyi feltételeink:
Óvodai csoportunk száma: 3
Az óvodai férőhelyszám: 75 fő
Az óvoda összes alkalmazotti létszáma: 13 fő
- óvodapedagógusok száma: 6 fő
(1 fő óvodavezető, 1 fő munkaközösség-vezető, 1 fő gyermekvédelmi felelős)
- pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka: 3 fő
- egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma: 3 fő
(1 fő szakácsnő, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő élelmezésvezető)
További kisegítő személyzet:
- gyermekkísérő
- takarítónő
- fűtő
Az óvoda családias jellegét mutatja a kis létszám: 60 körüli gyermek, sok a testvér, rokon, szomszéd közöttük. Óvodánkban csoportonként 2-2 óvónő foglalkozik a gyermekekkel. A továbbképzésüket a lehetőségek és az anyagi feltételek függvényében szervezzük. Természetes mindannyiunk számára a folyamatos önképzés. A nevelőtestület azonos célokért azonos elvek alapján, változatos módszerekkel dolgozik, szakképzett dajkák segítségével. A veszélyeztetett gyermekek érdekeit intézményi szinten képviseli a gyermekvédelmi felelős. A gyermekek egészséges fejlődését rendszeresen ellenőrzi, a házi orvos és védőnő a rendszeres fogorvosi vizsgálat megszervezése a következő évek feladata. A beszédhibák korrigálása a logopédus közreműködésével hatékonyan megoldott.


Tárgyi feltételeink:
Mibenléte ott kezdődik, hogy a meglévő csoportszobák négyzetméterarányához igazodjon a felvehető gyermekek létszáma. (jelenleg optimális)
Rendelkezünk: az alapvető tevékenységekhez szükséges különböző életkori sajátosságoknak megfelelő minőségű, elegendő mennyiségű, esztétikumában vonzó mozgás-és gondolkodásfejlesztő játék-és alkotóeszközökkel, melyekhez bármikor hozzáférhet a gyermek. A gyermekek környezetének esztétikus, megfelelő paraméterekkel rendelkező, "kuckószerűen" elhelyezett, a gyermekek által könnyen mozgatható, alakítható, berendezési tárgyakkal. .
A higiéniás szokások kialakítása és megtartása, érdekében megfelelő méretű, mennyiségű tisztálkodásra alkalmas mellékhelyiségekkel, a kultúrált étkezéshez szükséges eszközökkel.
Az udvarunk különböző minőségű talajburkolatokkal van ellátva. (füves, kavicsos, homokos, betonos). A mászókákat, egyensúlyozó helyeket, különböző hintákat, homokozót, s a szabad mozgásra lehetőséget nyújtó tereket igyekszünk összhangba hozni, az uniós szabványosságnak megfelelve.


Óvodatörténet:
Az 1910-es, 1920-as évekből valók az első óvodai emlékek. Ekkor a faluban ún. nyári óvoda működött, ahová a cselédek gyermekei jártak főként az aratási-betakarítási időszakban. Létrejöttét elsősorban Jeszenszky Ferencné (szül. kántorjánosi Mándy Thyra) szorgalmazta, hiszen így a cselédség női tagjai is aktívan részt tudtak venni a mezőgazdasági munkákban. A gyermekek felügyeletét egy idős hölgy látta el a kastély erre kialakított földszinti helyiségében. Különböző állítások szerint mindössze 7-10 gyermek felügyeletét látta el. A grófi család gyermekei teljesen el voltak különítve a cselédek és parasztok gyermekeitől. Ők külön nevelést kaptak.
A grófi család igen jó viszonyban volt a cselédséggel. A nyári óvodát különböző adományokkal támogatták. Például játékok, ruhaneműk. A gyermekek ugyanabban a helységben étkeztek a kastélyon belül, ahol a játéktevékenységeket folytatták.
Az idős hölgy egy személyben látta el az óvónői, dajkai, konyhalányi teendőket. A gyermekek ellátásáért térítést nem kellett fizetni, de az evőeszközökről, pohárról, otthonról kellett gondoskodni.
1920-1950 között az egyre növekvő gyermeklétszám nagyobb helységet és hozzáértő pedagógusok jelenlétét kívánta meg, mely egy óvoda megnyitását segítette elő a faluban. A kastély területén nem találtak erre alkalmas épületet, ezért a gróf 1920-1923 között egy önálló épület megépítését szorgalmazta, mely kizárólag óvodai célokat szolgált. Ezt anyagilag is támogatta.
Az óvoda felépítése után elfoglalták helyüket az első csemeték, akikkel két óvónő foglalkozott. Az intézményben csak ebédet főztek. Az ellátásért kezdetben fizetni nem kellett, csak a későbbiek folyamán.
A grófi család gondoskodott a következő játékszerekről: rongylabdák, rongybabák,építőelemek, hinták, homokozó és a hozzátartozó játékszerek

Sok időt töltöttek a gyermekek a szabadban, általában a templom előtti téren. Énekeltek, játszottak és mesét hallgattak. A nagyobbak kézimunkáztak is, a fiúk fűrészporral kitömött labdákkal fociztak. Szalmazsákokon aludtak délutánonként, de nem az óvoda épületében, hanem a vele szomszédos tűzoltósági épületben. A gyermeklétszám naponta változott. Volt olyan gyermek, aki mindössze csak egyszer használta ki az óvoda nyújtotta lehetőségeket.
Ez az épület a mai Kossuth Lajos utcában található, egészségházként funkcionál, gyermekorvosi rendelőként működik.

Az óvoda neve többször is változott:
1958-1959: Bükkösdi Napközi Óvoda
1960-1962: Napköziotthonos Óvoda
1963-1967: Állami Óvoda
1968-1969: Területi Napköziotthonos Óvoda
1970-1977: Állandó Óvoda
1978-2003: Napköziotthonos Óvoda
2004-2007 : Körzeti Óvoda
2007-től : Óvoda


Az óvoda jelenlegi épülete (Ságvári Endre utca) 1900 előtt épült. Eredetileg paraszti lakóház volt, később kocsma, majd bolt. Óvodai célra 1958-ban vették igénybe. Az épület egy része vályog, a többi kő, tégla. Az óvodát 1971-ben bővítették még egy csoport számára létesített helyiséggel. Az épület fűtése 1987-ig olajkályhákkal történt, majd átalakították központi fűtésűvé.

Bejelentkezés